Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Kap 1 Allmänna bestämmelser 

§ 1 Uppgift

Östsvenska Boxningsförbundet skall, enligt dessa stadgar och Svenska Boxningsförbundets stadgar, såsom Svenska Boxningsförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

§ 2 Sammansättning

Östsvenska Boxningsförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Boxningsförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

§ 3 Verksamhetsområde

Östsvenska Boxningsförbundets verksamhet utövas inom Södermanland och Östergötlands SF-distrikt, som enligt 31 § Svenska Boxningsförbundets stadgar omfattar samma geografiska område som motsvarande RF-distrikt.

§ 4 Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte och skall godkännas av Svenska Boxningsförbundet. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 delar av antalet avgivna röster vid mötet.

§ 5 Beslutande organ

Östsvenska Boxningsförbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och Östsvenska Boxningsförbundets styrelse.

Östsvenska Boxningsförbundets styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens arbetsområde.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Östsvenska Boxningsförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 7 Sammansättning av styrelse m m

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Styrelsen och valberedningen skall bestå av kvinnor och män.

Kap 2 Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte

§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet

Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte och extra förbundsmöte är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsmöte består av ombud för Östsvenska Boxningsförbundets föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av Östsvenska Boxningsförbundets styrelse.

Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 9 Yttrande- och förslagsrätt m m

Yttrande- och förslagsrätt vid Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av Östsvenska Boxningsförbundets styrelse, Östsvenska Boxningsförbundets revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, Östsvenska Boxningsförbundets arbetstagare och med mötets samtycke annan närvarande.

§ 10 Kallelse m m

Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte hålls årligen före den 15 mars på dag, som styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av Östsvenska Boxningsförbundets styrelse genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan eller i SF:s eget kungörelseorgan senast en månad före mötet samt genom brev eller e-post till föreningarna senast en månad före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings, verksamhets- och revisionsberättelser, Östsvenska Boxningsförbundets styrelses förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt

Rösträtten vid Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöten bestäms genom röstlängd som har upprättats av Svenska Boxningsförbundets styrelse att gälla för tiden den 1 januari - 31 december.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 noveber har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Boxningsförbundet samt de förpliktelser mot Östsvenska Boxningsförbundet som kan ha bestämts av Södermanland/Östergötland Boxningsförbunds möte. Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts Östsvenska Boxningsförbundet. Varje röstberättigad förening har en röst.

Om förening deltar i mötet med två ombud, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

§ 12 Ärenden vid Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte

Vid Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SF-styrelsen har upprättat för Östsvenska Boxningsförbundet.

2. Fastställande av ärendelista för mötet.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december.

c. Revisorernas berättelse för samma tid.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av styrelsemedlemmar:

a. Val av ordförande i Östsvenska Boxningsförbundet, tillika ordförande

i styrelsen för en tid av ett år.

b. Val av två övriga ledamöter för en tid av två år.

c. Val av två suppleanter för en tid av ett år.

10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Östsvenska Boxningsförbundet för en tid av ett år.

11. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

12. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet.

13. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.

14. Behandling av förslag till verksamhetsplan.

15. Fastställande av eventuell årsavgift till Östsvenska Boxningsförbundet.

16. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i § 14 samt av Östsvenska Boxningsförbundets styrelses förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

§ 13 Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i Östsvenska Boxningsförbundets styrelse är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i Östsvenska Boxningsförbundet. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 Kap 3 § RF:s stadgar.

§ 14 Förslag till ärenden att behandlas vid Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte

Förslag till ärende att behandlas vid Östsvenska Boxningsförbundets möte skall vara Östsvenska Boxningsförbundet styrelse tillhanda senast den 15 december.

Rätt att inge förslag tillkommer Östsvenska Boxningsförbundet tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 15 Extra Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte

Östsvenska Boxningsförbundets styrelse får/har rätt att sammankalla till extra förbunds­möte. Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-möte pågår. Vid extra DF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet.

Styrelsen är skyldig att inom 14 dagar kalla till extra förbundsmöte när förbundets revisor med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 1/3-del av röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd.

Underlåter styrelsen att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt mötet ombesörja kallelse.

Kallelse och förslag till föredragningslista översänds till föreningarna senast sju dagar före mötet.

Vid sådant extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärende företas till avgörande.

Kap 3 Östsvenska Boxningsförbundets styrelse

§ 16 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet

Styrelsen är, när Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte inte är samlat, Östsvenska Boxningsförbundets beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter, valda enligt § 12. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare, utbildningsledare, ungdomsledare och distriktstränare samt domaransvarig. Styrelsen kan, vid enighet, till uppdragen som utbildningsledare, ungdomsledare, distriktstränare och domaransvarig utse annan till styrelsen adjungerad person.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

17 § Östsvenska Boxningsförbundets styrelses åligganden

Styrelsen skall:

1. Verkställa Östsvenska Boxningsförbundetsmötets beslut.

2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.

3. Handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen.

4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser.

5. Handha och ansvara för Östsvenska Boxningsförbundets medel.

6. Bereda ärenden som skall föreläggas Östsvenska Boxningsförbundets möten.

7. Förelägga förbundsmötet förslag till verksamhetsplan.

8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SF-styrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden.

9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 Kap, RF:s stadgar.

10. Bestämma om organisationen av och eventuella tjänster vid förbundets kansli samt i förekommande fall anställa arbetstagare.

11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.

§ 18 Arbetsår

Östsvenska Boxningsförbundets styrelses arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Kap 4 Revisorer, revision

§ 19 Revisorer och revision

Östsvenska Boxningsförbundets revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 Kap 7 § RF:s stadgar, skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före Östsvenska Boxningsförbundets förbundsmöte och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 Valberedning

§ 20 Sammansättning m m

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall bestå av kvinnor och män.

§ 21 Åligganden

Valberedningen skall senast 30 november tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötet, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast den 15 december juli skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

§ 22 Förslagsrätt

Föreningar får senast fyra veckor före förbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under punkterna 10, 11, 13 och 14 i 12 §.

Valberedningen skall senast två veckor före mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.

Valberedningen skall vid förbundsmötet lämna förslag på val under punkterna 4, 5 och 6 i 12 §.

§ 23 Kandidatnominering

Innan kandidatnomineringen påbörjas vid förbundsmötets början skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 10, 11, 13 och 11 i 12 §.

 

Uppdaterad: 2016-09-20 04:29
Skribent: Per-Ola Lindell

 

Postadress:
Östsvenska Boxningsförbundet
Per-Ola Lindell, Blackbäcksvägen 25
590 77 Vreta Kloster

Kontakt:
Tel: 0734-182302, 013-60606
E-post: This is a mailto link

Se all info